دسته: غذا

تاثیرات مثبت مصرف حلیم بر رشد کودکان

یکی از عوامل رشد و نمو کودکان، تغذیه سالم است. تغذیه کودک در سن رشد آنقدر اهمیت دارد که تبدیل یکی از دغدغه های اصلی والدین شده است. مطالعات پزشکی نشان می دهد کودکانی که از برنامه غذایی سالم برخوردار نیستند از لحاظ ذهنی و جسمی از رشد کافی باز می مانند و در ادامه… ادامه مطلب